Polityka prywatności

 

§1

Czego dotyczy ten dokument i po co powstał?

Ten dokument przedstawia zbiór zasad, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz wykorzystujemy pliki cookies. Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyście Państwo byli pewni, że Państwa dane są z nami bezpieczne, a także byście w pełni rozumieli, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Państwu lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności i cookies. Celem tego dokumentu jest wyjaśnienie zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego dozobaczenia.katowice.pl prowadzonego przez Katowicką Agencję Wydawniczą sp. z o.o. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 roku.

 

§2

Co oznaczają pojęcia użyte w niniejszym dokumencie?

1. Administrator danych osobowych – Katowicka Agencja Wydawnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-246), przy ulicy Porcelanowej 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921957, posiadająca numer NIP: 9542830990, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. 

2. dozobaczenia.katowice.pl, Strona internetowa znajdująca się pod adresem https://dozobaczenia.katowice.pl (wraz z subdomenami), prowadzony przez spółkę określoną w niniejszej polityce prywatności jako Administrator danych osobowych.

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z przynajmniej jednej z funkcjonalności Strony. Do ogółu Użytkowników Strony odnosimy się w niniejszej polityce prywatności zwrotem „Państwo” lub „Użytkownicy”.

4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Profilowanie – zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Na stronie dozobaczenia.katowice.pl narzędziem stosowanym do profilowania jest Google Analytics. Cel wykorzystania narzędzia Google Analytics opisano w §14 niniejszej polityki prywatności tj. „Po co cookies są potrzebne?”

 

§3

Kto będzie przetwarzał dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Administrator danych osobowych, czyli Katowicka Agencja Wydawnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której dane precyzyjnie opisano w poprzednim paragrafie.

2. Administrator nie będzie pod zlecać przetwarzania danych osobowych bez Państwa uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje dla Administratora, w szczególności w zakresie:

Hostingu, przechowywania baz danych, usług komunikacji elektronicznej i obsługi systemów informatycznych, Badania zachowań Użytkowników, Rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej (tylko jeżeli konieczność będzie wynikała z przepisów prawa), Świadczenia usług prawnych (w przypadku powstania sporu prawnego).

3. Administrator danych osobowych może udostępnić Państwa dane także podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli na podstawie tych przepisów Administrator będzie zobowiązany do udostępnienia tych danych np. organom ścigania.

4. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi opisane w niniejszym paragrafie. Minimalizujemy dostęp każdej z tych osób/podmiotów do Państwa danych osobowych, co oznacza, że Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie potrzebnym do prawidłowego wykonania usługi na satysfakcjonującym dla Państwa poziomie.

5. Zwracamy uwagę, że na Stronie umieszczone są również wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn.  Strona oferuje Użytkownikom skorzystanie z opcji udostępniania treści umieszczonych na stronie dozobaczenia.katowice.pl w serwisach Facebook i Twitter, a także (w przypadku YouTube) może umieszczać treści opublikowane w tych serwisach. Powoduje to, że każdy z ww. serwisów może otrzymywać informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze strony dozobaczenia.katowice.pl i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Zasady przetwarzania danych osobowych przez każdy z ww. serwisów znajduje się na stronie każdego z nich. 

 

§4

Na jakiej podstawie prawnej Administrator przetwarza Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO. Stosujemy też wszelkie inne przepisy prawa obowiązujące na terytorium Polski w tym zakresie. 

 

§5

Po co przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe (w szczególności zaś – adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, lub innych podobnych technologii) przetwarzane będą w następujących celach:

Udostępnienia treści Strony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora, Zgromadzenia danych na potrzeby statystyczne lub analityczne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług), Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (obrona praw), Przekazania danych osobowych innym podmiotom gdy jest to niezbędne do wykonania usługi lub wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (tj. umożliwienie Administratorowi świadczenia usług, do czego niezbędna jest współpraca np. z dostawcą usług informatycznych) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, Dostosowania treści redakcyjnych do preferencji Użytkownika, przy czym w tym celu może być stosowane profilowanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora; w zakresie profilowania podstawęstanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda Użytkownika, Załatwienia sprawy zgłoszonej przez formularz kontaktowy lub udostępnienia treści Użytkownika wysłanych za pomocą formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO tj. z uwagi na wyrażoną zgodę i uzasadniony interes Administratora, Marketingu standardowego i behawioralnego – co do marketingu standardowego: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (realizacja umów reklamowych z partnerami); co do marketingu behawioralnego: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO tj. z uwagi na wyrażoną zgodę i uzasadniony interes Administratora,

 

§6

Gdzie przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W niektórych przypadkach mogą być one przesyłane i przetwarzane przez partnerów Administratora (hosting, operatorzy płatności, wtyczki portali społecznościowych) poza tym obszarem. Zawsze będzie to następowało w ramach obowiązujących przepisów prawa, a przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną przez Administratora odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Możecie Państwo otrzymać kopię danych osobowych, które przesłane zostaną poza obszar EOG. 

 

§7

Jakie dane osobowe przechowuje Administrator?

Administrator przechowuje następujące dane osobowe:

   

   • Adres IP, Dane geolokalizacyjne, Identyfikator przeglądarki internetowej, 

   • Adres e-mail (w przypadku podania go przez Użytkownika w formularzu kontaktowym),

   • Ewentualnie inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (formularz wymaga tylko adresu e-mail),

   • Wizerunek utrwalony na zdjęciach Użytkownika, załadowanych do Strony.

  §8

  Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

  1. Mają Państwo prawo do:

  dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, przenoszenia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO lub innymi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, to każdy Użytkownik ma prawo złożenia na Administratora skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

  3. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą się Państwo skontaktować z Administratorem:
  Drogą listowną na adres: Katowicka Agencja Wydawnicza sp. z o. o., ul. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice,
  Drogą mailową na adres: biuro@katowice.kaw.pl

  4. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Skontaktować się z nim można używając danych kontaktowych opisanych w poprzednim ustępie.

  §9

  Marketing

  1. Na Stronie dozobaczenia.katowice.pl stosowane są dwa rodzaje reklam: reklama standardowa i reklama behawioralna.

  2. Reklama standardowa jest reklamą niezależną od preferencji Użytkownika. Celem jej wyświetlania portal nie zbiera żadnych danych osobowych; nie dokonuje też profilowania.

  3. Reklama behawioralna to reklama dopasowana do preferencji Użytkownika. Poznanie tych preferencji jest możliwe dzięki profilowaniu Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies. Użytkownik musi wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce oraz na Stronie, aby Strona mogła dokonać jego profilowania. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę Użytkownik może w każdej chwili cofnąć.

  §10

  Jak długo przechowujemy Państwa dane?

  Dane każdego Użytkownika będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy świadczyć usługę na rzecz konkretnego Użytkownika, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lub skutecznego żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

  POLITYKA COOKIES

  §11

  Co to są cookies?

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – i są umieszczane przez Administratora podczas każdej wizyty na urządzeniu Użytkownika.

  §12

  Kto wykorzystuje cookies?

  Administrator – są to cookies administratora – wiążą się one ze świadczeniem na Państwa rzecz usług i umożliwiają Administratorowi sprawienie, aby np. nie musieli Państwo każdorazowo dopasowywać ustawienia Portalu (dzięki cookies Portal „rozpoznaje” komputer Użytkownika). Partnerzy Administratora – w zakresie, w jakim korzystają z naszego serwisu i oferują funkcjonalności wymagające korzystania z cookies.

  §13

  Jakie są typy cookies?

  Sesyjne – cookies pozostają na Państwa urządzeniu wyłącznie do zakończenia sesji danej przeglądarki (co najczęściej następuje w momencie jej wyłączenia). Po zakończeniu sesji dane są usuwane. Trwałe – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam, dopóki Użytkownik ich nie skasuje. Wyłączenie przeglądarki lub urządzenie nie powoduje usunięcia cookies. 

  §14

  Po co cookies są potrzebne?

  Administrator wykorzystuje cookies w kilku celach:

    

    • Zwiększenie bezpieczeństwa – sprawdzenie czy urządzenie Użytkownika korzysta w sposób bezpieczny z sesji przez cały czas trwania wizyty Użytkownika na Stronie;

    • Zapamiętanie preferencji – ulepszenie działania Strony np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka; 

    • Zapamiętanie sesji użytkownika – dzięki temu Użytkownik nie musi za każdym razem dopasowywać opcji Strony, jeśli korzysta ze Strony na tym samym urządzeniu;

    • Analiza sposobu korzystania z serwisu – zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Strony;

    • Informacje zwrotne od użytkowników serwisu – niewyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu użytkownika do kolejnej podstrony serwisu, niewyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres;

    • Wtyczki/widgety – dzielenie się treściami serwisu na platformach społecznościowych, odnotowywanie interakcji użytkowników w serwisie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień); Google Analytics – w celu prowadzenia analizy sposobu

    • korzystania ze Strony przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony.

   §15

   Ograniczenie działania cookies lub ich usunięcie

   Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, każdy Użytkownik może zabronić akceptacji plików cookies lub ograniczyć ich zapisywanie, a te dotychczas zapisane – usunąć. Wszystkie nowoczesne przeglądarki mają możliwość usunięcia cookies lub ich zablokowania w swoich ustawieniach. Proszę pamiętać, że zablokowanie możliwości korzystania z plików cookies lub ich usunięcie może wpływać na funkcjonalność Strony, np. pamiętanie ustawień. 

   Data ostatniej aktualizacji niniejszej polityki: 24 października 2023 roku.